Геолошка прошлост Земље

ГЕОЛОШКА ПРОШЛОСТ ЗЕМЉЕ

- први живот: пре 3,8 – 3,6 милијарди година

ГЕОЛОГИЈА- наука о развоју Земље, њеној грађи и саставу

ПАЛЕОНТОЛОГИЈА- наука која проучава фосиле (остаци биљака и животиња)

 

Ера

Периода

Епоха

Трајање

Почетак

мил год

пре мил год

КЕНОЗОИК

Квартар

Холоцен

0.01

0.01

Плеистоцен

2

2

Т

е

р

ц

и

ј

а

р

Неоген

Плиоцен

10

12

Миоцен

15

27

Палеоген

Олигоцен

15

42

Еоцен

20

62

Палеоцен

10

72

МЕЗОЗОИК

Креда

горња

65

137

доња

Јура

горња

45

182

средња

доња

Тријас

горњи

45

227

средњи

доњи

ПАЛЕОЗОИК

М

л

а

ђ

и

Перм

горњи

45

270

средњи

доњи

Карбон

горњи

80

350

средњи

доњи

С

т

а

р

и

ј

и

Девон

горњи

50

400

средњи

доњи

Силур

горњи

40

440

доњи

Ордовик

горњи

60

500

средњи

доњи

Камбрија

горња

100

600

средња

доња

ПРЕКАМБРИЈА

Алгонкија

горња

350

950

средња

800

1750

доња

750

2500

Архаик

горња

2000

4500

доња

Геохронолошка скала

 

Геолошки сат