Структуре становништва

БИОЛОШКА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА

а) ПОЛНА СТРУКТУРА

- КОЕФИЦИЈЕНТ МАСКУЛИНИТЕТА- удео мушкараца на 100 или 1.000 жена

- КОЕФИЦИЈЕНТ ФЕМИНИТЕТА- удео Ж на 100 или 1.000 М

- ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ НАТАЛИТЕТ- рада се више мушке деце (око 5 %)

- ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ МОРТАЛИТЕТ- због повећане смртности мушког становништва у зрелом добу, више је жена у полном саставу становништва света

б) СТАРОСНА СТРУКТУРА

– старосне групе:

МЛАДО ( < 19 година)

ЗРЕЛО (20 – 59 година)

СТАРО ( > 60 година)

- млада популација- ако је удео младог становништва > 35 %

- стара популација- ако је удео старог становништва > 12 %

Девојчица (пре пубертета)

Жена у репродуктивном периоду

Старија жена

Дечак (пре пубертета)

Човек средњих година

Старији човек

РАСНИ САСТАВ

-расе:

европеидна (бела)

монголидна (жута)

негроидна (црна)

-мешанци:

МУЛАТИ = црна + бела

МЕСТЕЦИ = бела + жута

ЗАМБОСИ = црна + жута

ЕТНИЧКИ САСТАВ

- ЕТНОГЕНЕЗА- процес обликовања народа

- око 2.000 народа (200 народа има више од милион припадника)

ЈЕЗИЦИ – око 10.000 језика

- највећи број становника Земље користи се језицима индоевропске језичке групе

- најраширенији језици:

кинески, мандарински

хинди

енглески

шпански

бенгали

Карта распрострањености језика

РЕЛИГИЈСКИ САСТАВ

Симболи религија

- најраширеније религије:

хришћанство (католичанство, протестантизам, православље)

ислам – сунити и шиити

браманизам (хиндуизам) – свети град Хиндуса- Варанаси (Индија)

будизам

- најстарија религија- јудаизам (Јевреји – први народ који је веровао у једног Бога)

- Мека (Саудијска Арабија) – највеће верско средиште муслимана

- Јерусалим (Израел) – свети град три религије – хришћанства, јудаизма и ислама

- вере:

ПОЛИТЕИСТИЧКЕ (анимизам, тотемизам, фетишизам…) – 2 % светског становништва

АТЕИСТИ – 7 %

МОНОТЕИСТИЧКЕ - 90 % (једнобожачке)

- монотеистичке религије:

ХРИШЋАНСТВО (35%) – римокатолици, протестанти, православци (црквени раскол), Англиканци, лутерани

ИСЛАМ (21%) – 622. Мека → Медина (Мухамед) ћаба, хиџра, џихад, Куран

БРАХМАНИЗАМ (ХИНДУИЗАМ) (14%) – 10 в. пне – Индија (Ганг)

БУДИЗАМ (6.5%) – 6 в. пне. (Индија) → Кина, ЈИ Азија

ЈУДАИЗАМ (ЈЕВРЕЈВСТВО) (0, 25%)

Карта распрострањености религија

ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА:

ПРИМАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ – пољопривреда (ратарство, сточарство), рибарство, шумарство

СЕКУНДАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ (ПРОИЗВОДНЕ) – индустрија, рударство, грађевинарство, производно занатство

ТЕРЦИЈАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ: (УСЛУЖНЕ, СЕРВИСНЕ) – услужно занатство, саобраћај, туризам, трговина, банкарство, угоститељство

КВАРТАРНЕ – просвета, наука, култура, одбрана, судство, управа, спорт (ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕ)

I – II – III - IV → АГРАРНА (РУРАЛНА) ЦИВИЛИЗАЦИЈА

II – I – III – IV → ИНДУСТРИЈСКА (УРБАНА) ЦИВИЛИЗАЦИЈА

III – II – I – IV → УСЛУЖНА (ТЕРЦИЈАРНА) ЦИВИЛИЗАЦИЈА

IV – III – II –I → ИНФОРМАТИЧКА (КВАРТАРНА) ЦИВИЛИЗАЦИЈА